Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deelname aan Project Postmaatje als post-verstuurder of als post-ontvanger betekent automatisch dat u kennis hebt kunnen nemen van onze algemene voorwaarden en dat u akkoord gaat met de naleving daarvan.

Project Postmaatje

Project Postmaatje is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Wanneer men zich aanmeldt om deel te nemen aan het project stemt men erin toe dat aanmeldingsgegevens (zulke als naam- en adresgegevens) worden opgeslagen en doorgegeven aan Stichting Eefies. Stichting Eefies zal de gegevens van de ontvangers niet aan anderen verstrekken, met uitzondering van het desbetreffende schrijfmaatje bij regelmatig contact en de verstuurders van een enkel kaartje. Verdere persoonlijke informatie of gegevens zijn en blijven privé.

Stichting Eefies en project Postmaatje zijn initiatieven zonder winstoogmerk. Opgezet vanuit idealisme en is dan ook op geen enkele wijze, waar dan ook, ergens verantwoordelijk of aansprakelijk voor te houden. Het Bestuur stelt alles in het werk om de organisatie met integriteit en toewijding te leiden. Stichting Eefies kan echter op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de frequentie van de correspondentie.

De verwerking van aanmeldingen, persoonsgegevens en alle overige activiteiten binnen de stichting rust volledig op de kracht van vrijwilligers die de doelstelling van de stichting met enthousiasme onderschrijven.

Stichting Eefies / Project Postmaatje is géén relatiebemiddeling en dient dan ook niet zo benaderd te worden.

Post versturen en ontvangen

Stichting Eefies gaat ervan uit dat iedere post-verstuurder en -ontvanger vertrouwelijk en met integriteit met persoonlijke gegevens die tijdens een postcorrespondentie aan bod komen, zal omgaan.

Post-verstuurders zijn geen ( para) medische hulpverleners of professionals en dienen dus ook niet als dusdanig te handelen. Zij stellen geen vragen over eventuele gezondheidsproblemen van het toegewezen Postmaatje en geven nooit gevraagd of ongevraagd ( medisch) advies.

Post-ontvangers wijzen wij er op dat post-verstuurders geen ( para) medische hulpverleners of professionals zijn en dienen dus ook niet als zodanig benaderd te worden.

Beide partijen dienen dit te allen tijde in gedachten te houden om teleurstellingen te voorkomen.

Bij deelname onder de 18 jaar verzoeken we nadrukkelijk om eerst toestemming te vragen aan ouders/voogd. Helaas kan Stichting Eefies dit niet controleren en gaat ervan uit dat dit verzoek wordt nageleefd.

Men dient er rekening mee te houden dat de aanmeldingen van post-verstuurders en – ontvangers niet altijd gelijk op gaan. Daardoor kan het voorkomen dat het enige tijd duurt voordat u een adres krijgt naar wie u post kunt versturen, of voordat u zelf post ontvangt.

U kunt hiervan op de hoogte blijven door onze Facebook pagina te volgen of een email te sturen.

Stichting Eefies heeft helaas geen mogelijkheid de post-verstuurders en post-ontvangers vooraf te screenen. U dient hier bij uw correspondentie rekening mee te houden. Stichting Eefies kan niet aansprakelijk gesteld worden voor teleurstellingen en / of eventuele schade door deelname.

Stichting Eefies adviseert nadrukkelijk om sterk religieuze, politieke en/of seksueel getinte opmerkingen in uw correspondentie te vermijden.

Bij deelname aan Project Postmaatje bent u verplicht ons te laten weten wanneer u de correspondentie wilt stopzetten. Dit om te voorkomen dat iemand tevergeefs post verstuurt of er op zit te wachten. Tevens kan dan op tijd gezocht worden naar een vervanger, mits hier behoefte aan is.

Bij aanmelding bent u verplicht ons persoonlijke informatie te verstrekken die van belang kan zijn m.b.t. tot het tot stand brengen van een veilig en vertrouwd (post-) contact.

Uw adresgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Let wel dat u bij het deelnemen aan Project Postmaatje in geval van het ontvangen van post of het versturen bij een regelmatig postcontact uw adresgegevens worden doorgegeven aan degene die post zullen versturen.

Post versturen en ontvangen

Kiest u ervoor om deel te nemen aan een van onze acties, bijvoorbeeld het eenmalig versturen van een kaart, houd er dan rekening mee dat u naar alle waarschijnlijkheid geen post terug ontvangt. Hopelijk bent u zich ervan bewust dat u juist deze persoon een erg groot plezier doet met uw gebaar.

Ingeval van corresponderen wordt uw adres niet doorgegeven aan uw Postmaatje. Lijkt het u leuk om antwoord terug te ontvangen, dan staat het u vrij uw eigen adres te vermelden. Ga er echter vanuit dat het voor ontvangers vaak niet mogelijk is om post terug te zenden. De aangemelde Postmaatjes geven vaak op voorhand aan of ze simpelweg genieten van het postmoment of kunnen corresponderen.

Project Postmaatje garandeert geen vaststaand aantal kaarten die ontvangen worden.

Schrijfmaatje of Postmaatje worden

Wanneer men ervoor kiest om een schrijfmaatje te worden en dus regelmatig te gaan corresponderen met iemand, gaat Stichting Eefies ervan uit dat de verzender erin toestemt minimaal 4 tot 8 keer per jaar een poststuk te verzenden. Dit om de doeltreffendheid van het project te vergroten. Met grotere regelmaat post versturen mag altijd, maar houd dan in gedachten dat het niet voor iedereen mogelijk is om vaker te corresponderen dan hierboven afgesproken.

Wanneer men ervoor kiest om regelmatig te corresponderen en dus schrijfmaatje te worden, kunnen zowel de verzender als ontvanger voorkeuren aangeven. Project Postmaatje zal bij het koppelen hier zoveel mogelijk rekening mee proberen te houden. Wanneer het niet ‘klikt’ kunt u dit aangeven. Project Postmaatje zal in dit geval proberen een meer passende match te verzorgen.